Szkoła jest otwarta w godzinach od 7.00 do 15.30.

Obwód szkolny Szkoły Podstawowej w Boguszynie obejmuje swym zasięgiem następujące miejscowości: Boguszyn, Boguszynek, Świętomierz, Chromiec, Kruczyn, Kruczynek Mały.

Z w/w miejscowości, dzieci uczęszczają do 7 oddziałów szkolnych i 2 oddziałów przedszkolnych.

Opiekę wychowawczą i pedagogiczną sprawuje wykwalifikowana kadra nauczycielska, która doskonali i uzupełnia swoje kwalifikacje na kursach i studiach podyplomowych.  

 

Analiza i wyposażenie sal dydaktycznych naszej szkoły

 

Przyjazna adaptacja dziecka w szkole.

 

SALE LEKCYJNE

 

  • Przestrzeń edukacyjna sal podzielona jest na dwie odpowiednio przystosowane i wyposażone części: edukacyjną i rekreacyjną. 

 

 

  • Każda sala wyposażona jest w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć.

 

 

  • Uczniowie mają możliwość pozostawienia części swoich podręczników i przyborów szkolnych w  szafkach.

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

  • Świetlica szkolna czynna jest od godziny 7.00 do 15.30

 

  • Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.

 

  • W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

 

  •  Do zadań świetlicy należy m.in.:

- zorganizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;

- organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

- ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie i żywego słowa, plastyczne, muzyczne, rekreacyjno-sportowe;

- pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych

 

 

STOŁÓWKA SZKOLNA

Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku w higienicznych warunkach w stołówce szkolnej. 

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

  •  Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów
  • Posiada dostę do internetu, z którego mogą korzystać uczniowie podczas przerw oraz zajęć świetlicowych.

 

 

  • Prowadzone są tu zajęcia biblioteczne, oparte na głośnym czytaniu dzieciom z oddziałów przedszkolnych. 

 

POKÓJ DO ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

 

Dla uczniów, którzy mają trudności z opanowaniem materiału oraz tych, którzy nie osiągnęli jeszcze dojrzałości szkolnej prowadzone są zajęcia:
- profilaktyczno – wychowawcze
- dydaktyczno – wyrównawcze
- terapia pedagogiczna
- terapia logopedyczna
 

 

 

PRACOWNIA  KOMPUTEROWA

 

Pracownia posiada stałe połączenie z internetem. Podczas zajęć komputerowych dzieci podzielone są na 2 grupy co umożliwia pracę przy osobnych stanowiskach. 

 

 

 

SALA GIMNASTYCZNA

 

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się: w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym, na placu zabaw i w terenie.

 

 

ZAJĘCIA RUCHOWE NA PLACU ZABAW 

 

/li p style=