Proszę całą Społeczność szkolną o zapoznanie się z najnowszym Komunikatem Dyrektora Szkoły.

07.02.2019, 13:20, SP Boguszyn

DLA  UCZNIÓW

W związku z licznymi przypadkami łamania Statutu przez niektórych uczniów oraz jego nieznajomością i ciągłymi pytaniami Szkoła wskazuje odpowiednie fragmenty do przeczytania, zapamiętania i stosowania w codziennym życiu szkolnym.

Rozdział 4 Prawa i obowiązki uczniów

 § 101. Prawa i obowiązki uczniów.                      

WYCIĄG ZE STATUTU

2. Uczeń w szkole ma obowiązek:

3) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej (w tym wykonywania poleceń nauczycieli, także podczas przerw międzylekcyjnych, także jeśli te polecenia dotyczą spędzania przerw na boisku szkolnym, czyli poza budynkiem szkolnym);

4) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i wszystkim ludziom poprzez społeczne akceptowane formy;

6) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

9) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;

§ 104. Uczniom nie wolno:

4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole § 109.

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku,  w przerwach międzylekcyjnych.

 

WYCIĄG Z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

ZADANIA CELE SPOSOBY REALIZACJI, METODY

Uczeń:  Dba o higienę osobistą.

·  Uczestniczy w zajęciach

·         Dba rozwój fizyczny i psychiczny. 

1. Ukazywanie znaczenia czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu w dobie rozwoju techniki, komputeryzacji i innych zagrożeń cywilizacyjnych.

Uczeń: 

·         docenia znaczenie sportu,

· docenia znaczenia rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu

Zgodnie z przepisami BHP uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne na świeżym powietrzu.

 

PRZEPISY PRAWNE:

Umieszczone na początku Statutu!

31. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69). – przepisy BHP

40. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

43. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23).

W dalszej kolejności:

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. Dz.U z 2016 poz 1943 z poźn.zm.)

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59). 5. Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.60).

Ponadto: Kodeks Pracy

ŻYCZĘ  WSZYSTKIM  UCZNIOM  (ZWŁASZCZA  KLASIE  NAJSTARSZEJ)  PRZYJEMNEJ  I  POŻYTECZNEJ  DLA  SWOJEGO  DALSZEGO  ŻYCIA  I  ROZWOJU  LEKTURY!

 

Bardzo prosimy też wszystkich rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na:

WYCIĄG ZE STATUTU

3. Rodzice mają obowiązek:

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;

4) zaopatrzenia dziecka w niezbędne materiały i przybory szkolne;

5) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

6) przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,

7) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;

9) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną(współdziałania w przypadku wszawicy);

10) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;

11) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;

12) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

 

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM DYŻURUJĄCYM NA PRZERWACH MIĘDZYLEKCYJNYCH:

1.      Pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

2.      Zgodnie z przepisami BHP uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne na świeżym powietrzu.

  
« Wstecz