stare1

Pierwsze wzmianki o istniejącej szkole w Boguszynie zostały odnotowane w kronice z okresu zaboru pruskiego pod datą 1 maja 1897 r. Ponieważ pierwsze karty kroniki zostały zniszczone, stąd przypuszczalny rok oddania do użytku pierwszego budynku szkolnego przypada na lata 1892/93. Była to szkoła powszechna o jednej izbie lekcyjnej.
W okresie II Rzeczypospolitej istniała w dalszym ciągu jednoklasowa szkoła powszechna czteroodziałowa.
W okresie okupacji hitlerowskiej w budynku tym uczyły się dzieci niemieckie. Natomiast dzieci polskie musiały uczęszczać do szkoły w Kolniczkach, ucząc się w języku niemieckim.

Po wyzwoleniu Boguszyna i okolicy, w styczniu 1945 r. przy wydatnej pomocy rodziców została uporządkowana izba lekcyjna i otoczenie budynku, a 8 lutego1945 r. uruchomiono szkołę, w której pracował jeden nauczyciel. W roku szkolnym 1945/46 została uruchomiona druga izba lekcyjna w byłym budynku administracyjnym pomajątkowym oddalonym 800 m. od istniejącego (w podwórzu byłego PGR). Szkoła obejmowała klasy I - V . W następnym roku szkolnym 1946/47 została przygotowana trzecia izba lekcyjna w tymże budynku i uruchomiono naukę od klasy I - VII. W ten sposób Publiczna Szkoła Powszechna w Boguszynie stała się po raz pierwszy pełna szkołą powszechną siedmioklasową z klasami łączonymi. Z biegiem czasu były budynek pomajątkowy został w całości zagospodarowany na cele szkolne. Swoim zasięgiem szkoła w Boguszynie obejmowała poza Boguszynem i Świętomierzem wsie: Kruczyn, Chromiec, Kruczynek, Boguszynek skąd dzieci uczęszczały do klas starszych tj. od V - VII. W miarę upływu czasu zaczęła wzrastać liczba dzieci w szkole, izby lekcyjne stały się ciasne i ciemne.

stare2

W latach 50-tych powstała myśl pobudowania nowej szkoły w jednym budynku z odpowiednim zapleczem i terenami na dziedziniec i boisko. Usilne starania mieszkańców wsi i kierownika szkoły Stanisława Kędzierskiego zostały spełnione. Na przełomie lat 50/60 władze zaakceptowały propozycję środowiska. Po uzyskaniu gruntu, szkoła została zlokalizowana w centralnym punkcie Boguszyna. W roku 1963 rozpoczęto budowę szkoły 5-izbowej wg typowej dokumentacji i w końcu czerwca 1964 r. został dokonany odbiór obiektu, Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Marcina Kasprzaka. Na terenie gminy Nowe Miasto n/Wartą była to pierwsza nowa szkoła w okresie powojennym dzięki szczególnym zasługom kierownika, a później dyrektora tej szkoły Stanisława Kędzierskiego, który z tym środowiskiem i z tą szkołą związał cała swoją pracę pedagogiczną. Nad całością budowy szkoły czuwał Społeczny Komitet Budowy z jej przewodniczącym Franciszkiem Litkowskim.

Ze względu na rozbudowane w Boguszynie osiedle domków jednorodzinnych wzrosła liczba dzieci i aby uniknąć dwuzmianowości reaktywowano w roku 1984 nauczanie w placówce oświatowej w Boguszynku. W budynku tym uczyły się dzieci klas I - III. W tym samym roku z inicjatywy Komitetu Rodzicielskiego został ufundowany i wręczony społeczności uczniowskiej sztandar szkoły. W tymże roku na emeryturę przeszedł dotychczasowy dyrektor szkoły Pan Stanisław Kędzierski a nowym dyrektorem została Pani Stefania Jankowska. W następnych latach polepszyły się warunki pracy w szkole: zmieniono ogrzewanie CO na gazowe, pomieszczenia po kotłowni węglowej zostały zaadoptowane na bibliotekę i czytelnię, powstała sala komputerowa a ubikacje znajdujące się dotychczas poza budynkiem szkolnym przeniesiono do przystosowanych do tego celu pomieszczeń wewnątrz.

stare3

 

W 1996 r. nastąpiło połączenie dwóch szkół: Szkoły Podstawowej w Boguszynie oraz Szkoły Podstawowej w Chromcu, które od tej chwili stanowiły jeden organizm szkolny pod nazwą Szkoła Podstawowa w Boguszynie z Filią w Chromcu. Od nowego roku szkolnego 1996/97 w budynku szkolnym w Chromcu uczyły się dzieci klas I-III oraz oddział przedszkolny, natomiast budynku szkolnym w Boguszynie - dzieci klas IV-VIII.
W związku z reformą oświaty w roku 2000 szkołę opuścili ostatni absolwenci klas VIII. Od nowego roku szkolnego 2000/2001 budynek w Boguszynie służy uczniom klas IV-VI zreformowanej szkoły podstawowej. 1 września 2001 r. dyrektorem szkoły został Pan Zbigniew Kokot.
Wlatach 2001 - 2005 w ramach współpracy z Radą Rodziców szkoła pozyskała nowy profesjonalny sprzęt nagłaśniający i audiowizualny. Został przeprowadzony także kapitalny remont dachu, wymiana okien oraz odnowiona elewacja zewnętrzna szkoły.
W sierpniu 2004 r. w ramach projektu MENiS "Pracownia internetowa w każdej szkole podstawowej", szkolna pracownia komputerowa wzbogaciła się o 10 stanowisk z dostępem do internetu.
 4 września 2004 r. odbył się I Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej w Boguszynie z okazji 40-lecia istnienia nowo wybudowanej szkoły. Uczesnicy zjazdu byli świadkami odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci pierwszego dyrektora szkoły Stanisława Kędzierskiego. 1 kwietnia 2005 r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. 31 sierpnia 2005 r. na emeryturę odszedł dyrektor szkoły Pan Zbigniew Kokot, a nowym dyrektorem została Pani Teresa Weber.
Od 1 września 2006 r. dzieci klas I-III oraz przedszkola (dotychczas uczące się w budynku w Chromcu) rozpoczęły naukę w wyremontowanym budynku szkoły w Boguszynie.
Uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej odbło się 8 września 2006 r. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. , władz Gminy Nowe Miasto n.Wartą oraz zaproszani goście. Budowa sali była możliwa dzięki wsparciu finansowemu funduszy Unii Europejskiej, ZPORR oraz Gminy Nowe Miasto n.Wartą.